Calculate New GPA

* New Cumulative GPA:   * New Total Credit Hours:  
* Current Cumulative GPA: * Earned Credit Hours:
Current Classes
Class Credit Hours Grade
Class 1 1 2 3 4 5 6 A B C D F
Class 2 1 2 3 4 5 6 A B C D F
Class 3 1 2 3 4 5 6 A B C D F
Class 4 1 2 3 4 5 6 A B C D F
Class 5 1 2 3 4 5 6 A B C D F
Class 6 1 2 3 4 5 6 A B C D F
Class 7 1 2 3 4 5 6 A B C D F
Class 8 1 2 3 4 5 6 A B C D F